Teknisk godkjenning

Klikk på linkene under for åpning av NBI Teknisk godkjenninger i PDF -format

En Teknisk Godkjenning bekrefter at produktet er egnet for et angitt bruksområde, og angir bl.a. produktegenskaper og forutsetninger for riktig bruk (montasje etc.).

Teknisk Godkjenning utstedes av Sintef Byggforsk. Instituttet er en nøytral godkjenningsinstans og et teknisk kontrollorgan utpekt av Statens bygningstekniske etat (BE). Sintef Byggforsk bekrefter at produktet har de nødvendige egenskaper som kreves for at byggverket som produktet anvendes i kan oppfylle de grunnleggende krav angitt i Plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK). En produkt-godkjenning er en teknisk spesifikasjon i henhold til § 5-12 i TEK, og bygningsmyndigheter skal normalt ikke ha behov for å kreve ytterligere dokumentasjon av produktets egenskaper.
 
Alle produkter med Teknisk Godkjenning er underlagt en overvåkende produkt- og produksjons-kontroll. Produsenten må ha et tilfredsstillende kvalitetssystem for den løpende produksjonen, og systemet skal revideres av en uavhengig instans. Dette gjøres gjennom bedriftsbesøk av Sintef, eller av et inspeksjonsorgan som kontrollerer produsentens interne produksjonskontroll på vegne av dem. Produktkontroll kan også omfatte stikkprøver av produktets egenskaper. Dersom produsenten har et sertifisert kvalitetssystem, f.eks. i henhold til ISO 9000-serien, blir revisjonen av kvalitetssystemet samordnet med den overvåkende produksjons-kontrollen så langt dette er mulig.